Aan de slag met een lach

Wat is forfaitaire loonkostensubsidie?

Wat is forfaitaire loonkostensubsidie? 08-02-2018

In dit stuk van de gemeente Rotterdam leest u meer over deze subsidie.

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Doel van de wet is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever. Gemeenten, werkgevers, UWV, uitzendbureaus en het Rijk werken samen om ervoor te zorgen dat 125.000 garantiebanen zijn gerealiseerd in 2026. Loonkostensubsidie is een stimulans voor werkgevers om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden. Dit informatieblad gaat specifiek over de


Wat houdt forfaitaire loonkostensubsidie in?

De werkgever kan in overleg met de gemeente voor het eerste half jaar van het dienstverband kiezen tussen forfaitaire loonkostensubsidie of voor loonkostensubsidie op basis van de objectief vastgestelde loonwaarde. De forfaitaire loonkostensubsidie bedraagt 50% van het wettelijk minimum loon. De loonkostensubsidie op basis van vastgestelde loonwaarde bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimum loon. Als u kiest voor forfaitaire loonkostensubsidie wordt in de vijfde maand van het dienstverband de loonwaarde voor de werkplek alsnog objectief vastgesteld. Op basis van deze vaststelling ontvangt u vanaf de zevende maand de loonkostensubsidie op basis van de vastgestelde loonwaarde.
 
Wat is het doel van deze vorm van loonkostensubsidie?

De forfaitaire loonkostensubsidie is een stimulans voor werkgevers om iemand met een afstand op de arbeidsmarkt (sneller) in dienst te nemen en te houden.
 
Voor wie is deze loonkostensubsidie bedoeld? De forfaitaire loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die overwegen iemand in dienst te nemen met een uitkering op grond van de Participatiewet en met een verminderde loonwaarde.

 

Goed om te weten:

● Degene die u in dienst wilt nemen moet wonen in Rotterdam, vallen onder de doelgroep banenafspraken (dus ingeschreven zijn in het doelgroepregister) én nog geen dienstverband hebben;

● Het bedrag van de forfaitaire loonkostensubsidie wordt vermeerderd met de aanspraak op vakantietoeslag op grond van artikel 15 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en met een bij ministeriële regeling vastgestelde vergoeding voor werkgeverslasten. Deze vergoeding bedraagt 23%; 

● De forfaitaire loonkostensubsidie wordt naar evenredigheid verminderd, indien de arbeidsduur korter is dan de normale arbeidsduur, zoals bedoeld in artikel 12 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag; 

● De gemeente heeft de mogelijkheid (niet de plicht) om een forfaitaire loonkostensubsidie toe te kennen in de plaats van de loonkostensubsidie op basis van de loonwaarde;

● Er wordt geen loonkostensubsidie verstrekt in de periode(n) waarin recht bestaat op ziekengeld op grond van artikel 29b van de Ziektewet  (no-riskpolis).

 

Bron: Gemeente Rotterdam< terug naar overzicht