Aan de slag met een lach

Subsidieregeling praktijkleren kan voor studiejaar 2016-2017 vanaf 2 juni worden aangevraagd

Subsidieregeling praktijkleren kan voor studiejaar 2016-2017 vanaf 2 juni worden aangevraagd 12-05-2017

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

Voor het studiejaar 2016-2017 kunt u aanvragen vanaf 2 juni 2017.

 

Doel

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Voor wie

De regeling is bestemd voor bedrijven. In de subsidieregeling wordt onder werkgever verstaan: het bedrijf of de organisatie die de praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgt.

Op de pagina 'Kom ik in aanmerking' leest u meer over de voorwaarden.

 

Online seminar

Wilt u snel meer weten over de Subsidieregeling praktijkleren? Bekijk dan het online seminar 2016 via uw pc of tablet. In 30 minuten bent u op de hoogte.

 

Aanvragen

De regeling is nu nog gesloten. Voor het studiejaar 2016-2017 kunt u aanvragen vanaf 2 juni 2017.
Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer)overeenkomst.

Meer informatie over aanvragen en over beslissing & uitbetaling van aanvragen vindt u op mijn rvo.

Budget

Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks € 205 miljoen subsidie beschikbaar. De verdeling van het budget over de 4 onderwijscategorieën is als volgt:

CategorieBedrag
vmbo € 1,4 miljoen
mbo € 188,9 miljoen
hbo € 8 miljoen
promovendi/toio's € 6,7 miljoen

Verdeling subsidiebedrag

Het OCW verdeelt het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De regeling werkt niet volgens het principe ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’. Wacht niet tot het laatste moment met de aanvraag, maar doe dit zo snel mogelijk na afronding van de begeleiding.

 

Wetgeving

Op 1 januari 2014 trad de regeling in werking. Ze geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. De afschaffing van de WVA maakt onderdeel uit van het regeerakkoord en is opgenomen in het Belastingplan 2014. De subsidieregeling is op 5 november 2013 gepubliceerd in de Staatscourant.

Raadpleeg de geldende wetteksten over deze regeling op overheid.nl. Als onderwijswetgeving geldt voor vmbo de WVO (Wet op het voortgezet onderwijs), voor mbo de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs) en voor hbo/promovendi en toio's de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). U vindt geldende wetgeving via http://wetten.overheid.nl/zoeken/.

 

Uitvoering en controle

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit en heeft als doel om de aanvraag zo eenvoudig mogelijk te maken voor de werkgever. In de controle- en handhavingsfunctie zullen wij controleren of een werkgever aan alle eisen voldoet.

 

(bron: RVO)< terug naar overzicht