Aan de slag met een lach

Jongeren en het aanvragen van bijstand

Jongeren en het aanvragen van bijstand 24-10-2015

Jongeren van 18 tot 27 die zich bij het loket van het UWV melden voor een bijstandsuitkering kunnen die niet meteen aanvragen. Ze moeten eerst 4 weken zelf zoeken naar een baan en kijken of ze terug naar school kunnen.

Pas daarna kunnen ze een aanvraag om bijstand indienen. De gemeente controleert dan of ze genoeg hun best hebben gedaan. Als ze recht op bijstand hebben gaat de uitkering met terugwerkende kracht in op de dag van melding bij het UWV.

De wachttijd geldt niet voor het aanvragen van bijzondere bijstand.


Doel wachttijd

Tijdens de 4 weken wachttijd moet de jongere naar werk zoeken én kijken of hij terug naar school kan.

Bij het indienen van de aanvraag voor bijstand moet hij met bewijsstukken aantonen dat hij dit gedaan heeft  Voorbeelden van deze bewijsstukken zijn:

- sollicitatiebrieven met reacties van werkgevers;

- inschrijvingsbewijzen van uitzendbureaus;

- een verklaring van een functionaris van de regionale meld-   en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten;

- een afschrift van het bindend studieadvies.


Werk zoeken

De jongere moet in principe elke baan aanvaarden. Bij het zoeken naar werk moet hij kijken naar uiteenlopende sectoren en bedrijfstakken en zich daarbij niet alleen bepreken tot de regio waar hij woont.


Ingangsdatum wachttijd

De wachttijd van 4 weken gaat in op de dag waarop de jongere zich bij het UWV heeft gemeld.

De wachttijd van 4 weken geldt ook als de jongere bij de eerste melding bij het UWV kan aantonen dat hij al ten minste 4 weken zijn best heeft gedaan om werk te vinden of terug naar school te gaan.


Voorschot

Tijdens de wachttijd heeft de jongere geen recht op een voorschot. Uiterlijk 4 weken na het indienen van de aanvraag (normaal gesproken dus uiterlijk 8 weken na de melding) moet de gemeente in de meeste gevallen wel een voorschot geven zolang het recht op bijstand nog niet is vastgesteld.


Jongere kan terug naar school

Als de jongere weer terug naar school kan, heeft hij meestal geen recht op bijstand. Niet helemaal duidelijk is of er recht op bijstand bestaat over de periode vanaf de datum van de melding tot de datum waarop de jongere daadwerkelijk weer terug naar school kan gaan. Waarschijnlijk moet de gemeente ook in dat geval de aanvraag afwijzen.


Jongere vindt werk

Als een jongere in de 4 weken wachttijd na de melding een baan vindt, heeft hij mogelijk recht op bijstand vanaf de datum van melding tot aan de datum waarop hij gaat werken.

De gemeente zal in de meeste gevallen echter kunnen stellen dat de jongere in die periode geen recht op bijstand heeft omdat hij door het Rijk betaald onderwijs kan volgen.


Aanvraag indienen

Als het de jongere tijdens de 4 weken wachttijd niet lukt om werk te vinden of terug naar school te gaan, kan hij na afloop daarvan een aanvraag voor een bijstandsuitkering indienen.


De gemeente bekijkt dan of de jongere recht op bijstand heeft. Ook controleert ze of de jongere voldoende zijn best heeft gedaan om werk te vinden of weer terug naar school te gaan. De jongere moet dat aantonen met bewijsstukken.

De gemeente moet naar aanleiding van de controle een individuele, op de persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden toegesneden afweging maken.


Ingangsdatum bijstand

Als de jongere toch een bijstandsuitkering krijgt, dan gaat deze met terugwerkende kracht in op de dag van de melding. Hierop bestaan enkele uitzonderingen, waardoor het recht op bijstand eerder of later kan ingaan:

- Jongere heeft te weinig gedaan tijdens wachttijd

Als de gemeente vindt dat de jongere te weinig zijn best heeft gedaan tijdens de wachttijd, dan moet ze hierbij onderscheid maken tussen het zoeken naar werk en het onderzoeken van de mogelijkheden om terug naar school te gaan.

Heeft de jongere onvoldoende naar werk gezocht, dan moet de gemeente als ze bijstand geeft, deze bijstand om die reden tijdelijk verlagen. Blijkt uit de houding en gedragingen van de jongere ondubbelzinnig dat hij helemaal niet wil gaan werken, dan moet de gemeente de aanvraag zelfs afwijzen.

Heeft de jongere tijdens de wachttijd onvoldoende onderzocht of hij terug naar school kan gaan, dan zal hij waarschijnlijk niet in staat zijn om hierover bewijsstukken aan de gemeente te geven. De gemeente heeft dan onvoldoende gegevens om het recht op bijstand vast te kunnen stellen en moet de jongere vragen om zijn gegevens aan te vullen. Doet de jongere dit niet dan kan de gemeente besluiten om de aanvraag niet te behandelen. De gemeente kan echter beter besluiten om de aanvraag wel te behandelen en deze, indien mogelijk, af te wijzen omdat de jongere onderwijs kan gaan volgen dat door het Rijk wordt betaald.

-Aanvraag te vroeg ingediend

Als een jongere de wachttijd niet volmaakt en al binnen 4 weken na de melding een aanvraag indient, mag de gemeente de aanvraag nog niet in behandeling nemen. De gemeente moet hiermee wachten totdat de 4 weken voorbij zijn. Wel zal ze de jongere moeten vragen om zijn aanvraag na afloop van de wachttijd aan te vullen met gegevens over wat hij gedaan heeft om weer aan het werk te komen of terug naar school te gaan. Als de jongere deze gegevens na de 4 weken wachttijd niet geeft, moet de gemeente besluiten zijn aanvraag niet te behandelen. De jongere kan zich daarna opnieuw melden bij het UWV waarbij hij weer 4 weken moet wachten voordat hij een aanvraag mag indienen. Tegen het besluit om de aanvraag niet te behandelen kan de jongere bij de gemeente een bezwaarschrift indienen.


Wegens het te vroeg indienen van de aanvraag moet de gemeente, als ze bijstand geeft, deze bijstand verlagen omdat de jongere zich niet aan de verplichting heeft gehouden om pas na afloop van de wachttijd een aanvraag in te dienen.


Jongeren in bijstandsgezinnen

De wachttijd van 4 weken geldt niet als de jongere tot een gezin behoort waarvan ook mensen van 27 jaar of ouder deel uitmaken. Wel moet de jongere ook dan naar werk zoeken en de mogelijkheden om terug naar school te gaan bekijken en dit aantonen met bewijsstukken.


Aanvragen bijzondere bijstand

Voor het aanvragen van bijzondere bijstand door jongeren van 18 tot 27 jaar geldt geen wachttijd.

 

(Bron: http://www.clientenraadvenlo.nl/jongeren.html)< terug naar overzicht